KMA – old

Policys:

 

Kvalitet

Våra uppdragsgivare skall alltid uppfatta oss som marknadsledande gällande bemötande, leverans och utförande av våra tjänster.

 

Vi arbetar aktivt med ledningssystem och genomgår revisioner varje år.

Vi uppfyller de åtaganden som vi har och arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt.

 

Våra kvalitetsmål:

  • Kvalitetsledningssystemet skall ha en naturlig del i varje process från planering till färdigställt projekt.
  • Vår personal skall ha all nödvändig utbildning för sina arbetsuppgifter i ett led att kunna säkra en hög kvalitet på företagets tjänster.
  • Samtliga medarbetare ska ha en del i och ha ett ansvar för kvalitetsarbetet.
  • Vi skall ta vara på tidigare erfarenheter i framtagning av nya arbetssätt som innebär en kvalitetsmässig förbättring.
  • Nya leverantörer skall genomgå utvärdering med avseende på kvalitet.
  • Vi ska ha ett aktivt arbete med att ständigt förbättra ledningssystemet. Processer ska ses över, förbättras och effektiviseras.

 

Miljö

Safecon Byggnadsställningar skall inom ramen för vad som är tekniskt samt ekonomiskt hållbart, långsiktigt sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Hänsyn till miljön och förhindrande av förorening samt uppfyllande av tillämplig lagstiftning skall alltid vara en del av arbetet hos Safecon. Detta arbete skall genomsyra vår verksamhet hela vägen från upphandling och inköp till färdigleverad tjänst. 

 

Våra miljömål:

• Vi uppdaterar kontinuerligt våra mål för att minska miljöpåverkan.

• Så långt som möjligt använda lokala leverantörer som har ett aktivt arbete med miljöförbättrande åtgärder.

• Vi källsorterar allt avfall som genereras.

• Köper endast in fordon, avsedda för persontransport, som har s.k. start/stoppteknik, el-hybrider eller elfordon.

• Materialtransporter skall ske med lastbilar som har den senaste Euro-klassningen.

• Hantering av avfall skall ske enligt nationella myndighetskrav och lokala kommunala krav.

• Vi ska varje år sträva efter att minska mängden avfall vår verksamhet producerar.

 

·    Ska ha ett aktivt arbete med att ständigt förbättra ledningssystemet för miljö. Processer ska ses över, förbättras och effektiviseras.

 

Vi ska sträva efter att ständigt följa med i, och anpassa oss till, utvecklingen av olika sätt att minska vår miljöpåverkan.

 

Detta gör vi genom:

·  att ständigt minska våra emissioner genom att alla företagets bilar har försetts med ett system som främjar ett miljövänlig förarbeteende.

·  Minska och hålla nere mängden förbrukningsartiklar samt i de fall det är möjligt återanvända viss materiel.

·  Nya leverantörer skall utvärderas med avseende på miljöpåverkan.

 

 

 

Arbetsmiljö

Vi skall eftersträva den säkraste möjliga arbetsmiljö för, inte bara våra anställda,

utan även för alla andra i vår omgivning, vare sig det är tredje person eller andra 

yrkesgrupper på arbetsplatserna.

 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen och kännas meningsfullt för anställda att delta i.

Alla har en del i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

 

Våra arbetsmiljömål:

• Ska minimera risker i arbetsmiljön genom bra planering och riskhantering.

• Ska arbeta aktivt mot en nollvision av olyckor eller allvarliga tillbud genom att informera och utbilda all personal i hur vi skall arbeta med arbetsmiljön inom företaget.

• Aktivt arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

• Ska ha en nollvision gällande kränkande behandling.

• Sträva efter att enbart ha samarbete med leverantörer som bedriver ett aktivt arbete med förbättringar i arbetsmiljön.

• Se till så att all personal har nödvändiga utbildningar.

• Vi förbinder oss att alltid följa gällande författningar, föreskrifter och lagkrav. Nya leverantörer skall utvärderas med avseende på arbetsmiljö.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i varje medarbetares arbetsdag.

• Ska ha ett aktivt arbete med att ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö. Processer ska ses över, förbättras och effektiviseras.

 

Korruption

Vi skall alltid motverka korruption av alla dess former, genom alla led i företaget.

 

Från förfrågan till överlämnad ställning, finns en transparens under hela processen, vilket medför att ingen enskild person har möjlighet att påverka genom oetiskt affärsbeteende.

 

Socialt ansvarstagande

Safecon sponsrar eller ger bidrag till lokala idrottsföreningar samt hjälporganisationer.

 

Vi strävar alltid efter mångfald vid rekryteringar i största mån, för oss är det viktigt att visa lika värde på personer oavsett etnicitet, kön, religion etc.