KMA

Policys:

 

Kvalitet

Våra uppdragsgivare skall alltid uppfatta oss som marknadsledande gällande bemötande, leverans och utförande av våra tjänster.

 

Vi arbetar aktivt med ledningssystem och genomgår revisioner varje år.

Vi uppfyller de åtaganden som vi har och arbetar med att ständigt förbättra vårt arbetssätt.

 

Miljö

Safecon Byggnadsställningar skall inom ramen för vad som är tekniskt samt ekonomiskt hållbart, långsiktigt sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Hänsyn till miljön och förhindrande av förorening samt uppfyllande av tillämplig lagstiftning skall alltid vara en del av arbetet hos Safecon. Detta arbete skall genomsyra vår verksamhet hela vägen från upphandling och inköp till färdigleverad tjänst. 

 

Vi ska sträva efter att ständigt följa med i, och anpassa oss till, utvecklingen av olika sätt att minska vår miljöpåverkan.

 

Det gör vi genom:

·  att ständigt minska våra emissioner genom att alla företagets bilar har försetts med ett system som främjar ett miljövänlig förarbeteende.

·  Minska och hålla nere mängden förbrukningsartiklar samt i de fall det är möjligt återanvända viss materiel.

·  Nya leverantörer skall utvärderas med avseende på miljöpåverkan.

 

Arbetsmiljö

Vi skall eftersträva den säkraste möjliga arbetsmiljö för, inte bara våra anställda,

utan även för alla andra i vår omgivning, vare sig det är tredje person eller andra 

yrkesgrupper på arbetsplatserna.

 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen och kännas meningsfullt för anställda att delta i.

Alla har en del i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

 

Korruption

Vi skall alltid motverka korruption av alla dess former, genom alla led i företaget.

 

Från förfrågan till överlämnad ställning, finns en transparens under hela processen, vilket medför att ingen enskild person har möjlighet att påverka genom oetiskt affärsbeteende.

 

Socialt ansvarstagande

Safecon sponsrar eller ger bidrag till lokala idrottsföreningar samt hjälporganisationer.

 

Vi strävar alltid efter mångfald vid rekryteringar i största mån, för oss är det viktigt att visa lika värde på personer oavsett etnicitet, kön, religion etc.